Onderwijsinspectie

Net als elke school in Nederland staan wij onder toezicht van de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Eén maal in de twee à vier jaar komt zij controleren of wij aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gestelde doelen in het schoolwerkplan gehaald moeten zijn, dat de leerlingen per getoetst moment voortgang hebben laten zien. Maar ook dat het bestuur de vereiste functioneringsgesprekken met het onderwijzend personeel heeft gehouden. Op basis van haar bevindingen stelt de Onderwijsinspectie een rapport samen, waarin een oordeel gegeven wordt en eventueel verbeteringen worden aangedragen.

Op 11 en 12 februari jl. is de inspecteur bij ons op bezoek geweest en verklaart dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen voor NTC basis- en voortgezet onderwijs! Het inspectierapport van 2016 is in te zien.

Hieronder vindt u de adresgegevens van de Onderwijsinspectie Buitenland:

Inspecteur primair en voortgezet onderwijs buitenland

Locatie Tilburg (Afdeling Buitenland)

Bezoekadres:

Spoorlaan 420
5038 CG  Tilburg

Correspondentieadres:

(onder vermelding van: Afdeling Buitenland)

Postbus 88
5000 AB Tilburg

Afleveren:

(onder vermelding van: Afdeling Buitenland)

Spoorlaan 420 (1e etage)
5038 CG  TILBURG

Website: www.onderwijsinspectie.nl
E-mail: buitenland@onderwijsinspectie.nl

Vragen van ouders over onderwijs in het buitenland: (+31) 77 46 56 767

Vertrouwensinspecteur (voor meldingen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering)

Rijksinspectiekantoor Utrecht

Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Nederland

Tel.: (+31) 30 670 6001

Vanuit Nederland: 0900-1113111

Ga hier naar de website van de Onderwijsinspectie