F.A.Q

Ja, voor de basisschoolleerlingen nemen wij dezelfde taaltoetsen af als in Nederland.

Bij voortgezet onderwijs werken wij toe naar het examen CNaVT (Europese Referentiekader niveaus A2-C1), dat op onze locatie Torremolinos ieder jaar in mei afgelegd kan worden, vanaf 16 jaar.

(www.cnavt.org). Het certificaat geeft het niveau van het Nederlands aan en vergemakkelijkt toelating tot hogescholen en universiteiten in Nederland en België.

Voor meer informatie over het examen CNaVT kunt u via e-mail contact opnemen: info@nscds.nl

NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur. Deze vakken worden door ons gegeven. Wij zijn aangesloten bij Stichting NOB voor NTC basis- en voortgezet onderwijs (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en worden gecontroleerd door de Nederlandse Inspectie voor Onderwijs.

Nee, wij beogen geen winst en zijn voor onze inkomsten afhankelijk van ouderbijdragen. We zijn een Nederlandse Stichting en een Spaanse Vereniging. Onze school wordt geleid door een bestuur en een directeur.

Via e-mail: info@nscds.nl of telefonisch: (+34) 649 335 336. De contactpersoon is Hester Zigtema.

In Torremolinos zijn de kosten voor de reguliere groepen 490 euro of 515 euro voor een schooljaar (respectievelijk basis-en voortgezet onderwijs).

Torremolinos

Donderdag 17.00-19.00 uur

Zaterdag 10.00-12.30 uur

Online lessen (in kleine groep of individueel, lesdag en tijdstip in overleg

groep 0 (3 jaar)

groep 1 (4 jaar)

groep 2 (5 en 6 jarigen)

groep 3 (6 en 7 jarigen)

groep 4 (7 en 8 jarigen)

groep 5 (8 en 9 jarigen)

groep 6 (9 en 10 jarigen)

groep 7 (10 en 11 jarigen)

groep 8 (11 en 12 jarigen)

NB.: Op een NTC school wordt naar het niveau van de leerling gekeken en minder naar de leeftijd. Leerlingen zijn twee- of meertalig, waardoor de verschillende talen vaak niet gelijk opgaan. Een leerling mag 1 tot 2 jaar achterlopen op leerlingen in Nederland.

1e jaar (brugklas) – vanaf 12 jaar

2e jaar – 13 à 14 jaar

3e jaar – 14 à 15 jaar

4e jaar – 15 à 16 jaar (laatste jaar vmbo/t-havo)

5e jaar – 16 à 17 jaar (laatste jaar havo)

6e jaar – 17 à 18 jaar (het laatste jaar van het vwo)

Om bij terugkeer in Nederland een goede aansluiting op het onderwijs te waarborgen, is het van belang de Nederlandse taal bij te houden. Wanneer kinderen weer willen deelnemen aan het Nederlandse onderwijs zonder al te grote achterstanden, zullen zij de Nederlandse taal op leeftijdsniveau moeten beheersen. Dit geldt ook voor een verdere loopbaan in het hoger onderwijs. Om toegelaten te worden aan een hogeschool of universiteit wordt geëist dat het kind een goed niveau van het Nederlands heeft. Voor studenten met een buitenlands diploma is in veel gevallen een certificaat Nederlands vereist. Dit kan vanaf 15 jaar via ons behaald worden (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, www.cnavt.org).

Ook is het van emotioneel belang voor het kind om de moedertaal bij te houden. Een goede beheersing van de moedertaal versterkt de eigen identiteit. Een verhuizing naar het buitenland, de overgang naar een (inter)nationale school en het spreken van een vreemde taal betekent voor het kind een grote verandering. Contacten met andere Nederlandssprekende kinderen, via lessen Nederlandse taal en cultuur, vergemakkelijkt de overgang naar het buitenland.

Een kind dat het Nederlands goed beheerst zal zich na terugkeer in Nederland sociaal en emotioneel sneller ‘thuis’ voelen.

Thuis zoveel mogelijk Nederlands spreken is belangrijk om de taal bij te houden;

Dagelijks voorlezen, of in ieder geval zo vaak als mogelijk is, en praten over de illustraties is zeer bevorderend voor het leren van een taal;

Spelen en bezig zijn met andere Nederlandstalige kinderen helpt ook goed bij het leren begrijpen en spreken van een taal;

Regelmatig kijken naar Nederlandse televisieprogramma’s en dvd’s en luisteren naar liedjes, verhaaltjes en sprookjes op cd’s;

Een abonnement op een kinder- of jeugdtijdschrift;

Ook internet kan hierbij een belangrijke taak vervullen.

Leerlingen op een NTC-school hebben verschillende niveaus. De ene leerling heeft twee Nederlandstalige ouders, bij de andere leerling spreekt maar een van de ouders Nederlands of Vlaams. Het komt ook voor dat, hoewel een van de ouders Nederlandstalig is, er helemaal geen Nederlands thuis wordt gesproken. Hieronder volgt een uitleg van de richtingen:

Richting 1
De leerling werkt bij alle taalonderdelen toe naar het einddoel basisonderwijs (minimaal referentieniveau 1F en waar mogelijk streefniveau 2F) en het einddoel voortgezet onderwijs (minimaal referentieniveau 2F, 3F of 4F). De leerling werkt in alle taaldomeinen toe naar eenzelfde einddoel als hij/zij zou doen in Nederland of Vlaanderen. Het moment dat deze doelen bereikt worden, kan per taaldomein enigszins verschillen.

Richting 2
De leerling werkt in alle taaldomeinen (net als binnen richting 1) toe naar de referentieniveaus. Voor vo-leerlingen kan vanaf referentieniveau 2F het einddoel ook zijn gericht op het Europees Referentiekader B1 of hoger. De leerling bereikt, vanwege de invloed van andere talen, deze doelen op een later moment dan hij/zij zou doen in Nederland of Vlaanderen. Het moment dat deze doelen bereikt worden, kan per taaldomein verschillen.

Richting 3
De leerling werkt toe naar de doelen die gebaseerd zijn op basale communicatieve functies zoals beschreven in het Europees Referentiekader A1 en A2. De leerling leert Nederlands als nieuwe taal. Doelstellingen worden op maat geformuleerd en kunnen per taaldomein verschillen.

NB.: Op een NTC school wordt naar het niveau van de leerling gekeken en minder naar de leeftijd. Leerlingen zijn twee- of meertalig, waardoor de verschillende talen vaak niet gelijk opgaan. Een leerling mag 1 tot 2 jaar achterlopen op leerlingen in Nederland.

Nee, leerlingen komen na de dagschool (lokale school of internationale school) naar onze locaties. Wij geven les na schooltijd en op zaterdagochtend. Worden Nederlandse feestdagen gevierd? Ja, wij vieren Sinterklaas en Koningsdag. Tijdens de lessen komt de Nederlandse cultuur ook regelmatig aan de orde. Op cultuurdagen proberen we ook de Belgische cultuur aan bod te laten komen.

NTC-onderwijs gaat uit van het Ministerie van Onderwijs in Nederland en hoewel wij proberen om ook aandacht te geven aan de Belgische cultuur voor onze Belgische leerlingen, staat dit belang bij ons niet voorop.

Ja, alle leerkrachten zijn volledig bevoegd. Bovendien volgen de leerkrachten regelmatig bijscholingscursussen.

Wij bieden tijdelijke begeleiding voor Nederlandstalig dagonderwijs (één-op-één) aan via onze dependance Zigtema Idiomas. Zie hiervoor ‘Overige Onderwijsvormen’ of neem contact op via info@zigtema.com. De lessen die wij verzorgen zijn voor het vak Nederlands, de overige vakken worden via thuisonderwijs begeleid door de ouders. Deze onderwijsvorm dient in samenspraak met de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente in Nederland plaats te vinden.

Dit verzorgt Zigtema Idiomas, meer informatie via info@zigtema.com, www.zigtema.com of kijk bij ‘Overige Onderwijsvormen’.

Dat kan zeker. Op dit moment kunt u onze school steunen door een banner te kopen. De prijs van een banner bedraagt €150,- per jaar en linkt door naar uw website. Wij denken dat een banner op onze website zeker uw bekendheid in Nederland, België en Spanje zal vergroten, én u steunt onze school!
Meer informatie vindt u ook op nscds.nl > U als > Sponsor.

Wij zijn altijd blij met een donatie in welke vorm dan ook. U kunt het best contact opnemen via e-mail: info@nscds.nl

Wij staan niet direct in contact met hulpverleners. Wel kunnen wij u advies geven en eventueel in contact brengen met een hulpverlener.

Onderwijsinfo Spanje

 • In Spanje kunt u vanaf 3 jaar tot en met 18 jaar kiezen voor een staatsschool/lokale school (colegio/instituto público, Spaanstalig). Onder lokaal onderwijs verstaan we scholen die opleiden volgens een lesprogramma dat is voorgeschreven door het land van vestiging. Dit onderwijs is in Spanje gratis. U betaalt alleen een klein bedrag aan administratie- en materiaalkosten en u betaalt, indien uw kind hier gebruik van maakt, voor de warme lunch (comedor) en/of buitenschoolse activiteiten (actividades extra-escolares). Een mogelijk voordeel van het volgen van onderwijs aan een plaatselijke school is dat uw kind wellicht gemakkelijker wordt opgenomen in zijn/haar nieuwe sociale omgeving.
 • Een colegio of instituto concertado (gedeeltelijk gesubsidieerd door de staat) is in zekere zin ook een lokale school, een verschil is dat het schoolgebouw in veel gevallen geen eigendom is van de staat en dat de service wat breder is (de administratie- en materiaalkosten liggen dan ook hoger). Op deze scholen dragen kinderen een uniform. Engels wordt in veel gevallen intensiever aangeboden dan op de ‘gewone’ staatsscholen. 
 • Daarnaast bestaan er Spaanse privéscholen (of anderstalige privéscholen, met als hoofdtaal bijv. Frans of Duits). Op deze scholen wordt tegenwoordig veel tweetalig onderwijs aangeboden. In de praktijk houdt dit meestal in dat er meerdere malen per week of dagelijks een dagdeel aan Engels wordt besteed en de rest van de tijd is de voertaal Spaans (of Frans of Duits,…). Sommige scholen zijn echt tweetalig en daar is de verhouding over het algemeen 60/40 %. De kosten per maand starten bij ongeveer 250 euro en lopen op naar gelang het leerjaar en afhankelijk van de extra activiteiten waar een leerling wel of niet gebruik van maakt. Ook de keuze voor wel of niet op school een warme lunch gebruiken is van invloed op het maandbedrag. 

  Voor alle lokale scholen (público én concertado) en ook voor de Spaanse privéscholen geldt: óf de scholen bieden alleen basisonderwijs aan, óf de scholen verzorgen daarnaast de eerste vier jaar van het verplichte voortgezet onderwijs (ESO). Voor de laatste 2 jaar (niet verplicht) van het voortgezet onderwijs (Bachillerato) – voorbereidend op universitair onderwijs – moet in de meeste gevallen overgestapt worden naar een andere school.
 • Internationaal onderwijs
  Onder internationaal onderwijs verstaan we scholen die een internationaal curriculum aanbieden of die een curriculum bieden uit het land van herkomst. Internationale scholen worden bezocht door kinderen van verschillende nationaliteiten. De meeste internationale scholen zijn Engelstalig en het curriculum is doorgaans Amerikaans of Brits. Doordat de organisatie en het onderwijsaanbod van deze scholen lijken op die van het land van herkomst en de scholen meestal ook onderling vergelijkbaar zijn, is het voor een kind vaak makkelijker om van school te wisselen als zijn/haar ouders bijv. overgeplaatst worden naar een ander buitenland.  Wees erop bedacht dat de lesgelden hoog kunnen zijn (startend bij 500 euro, tot wel 900 euro per maand) en dat lang niet alle internationale scholen het tweetalig onderwijs waar ze mee adverteren, ook in de praktijk brengen. Op Wikipedia vindt u een uitgebreide lijst met internationale scholen over de hele wereld:  Lijst van internationale scholen.

In Spanje wordt bij de lokale scholen gewerkt met een puntensysteem. Op de site van de Junta de Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/primaria-eso/matriculacion.html kunt u meer informatie vinden over de plaatsing op een bepaalde school.

0-3 jarigen 
Van 0-3 jaar kunnen kinderen ‘educación infantil 1er ciclo’ volgen op de ‘guarderías’, de kinderopvang (privé of via de staat). Vanaf twee jaar worden de kinderen bij de meeste ‘guarderías’ voorbereid op de toekomstige kleuterschool. De kosten hangen af van het inkomen van de ouder(s). Enkele privé-crèches worden ook gedeeltelijk gesubsidieerd door de staat.

3-6 jarigen (niet verplicht)
Van 3 tot 6 jaar gaan kinderen naar de kleuterschool (educación infantil 2º ciclo). Deze etappe is niet verplicht, maar eigenlijk maakt iedereen er gebruik van. Een kind dat geboren is in november kan starten zodra het twee jaar en tien maanden is. Er wordt tijdens deze jaren toegewerkt naar de fysieke, emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling van het kind. Het kleuteronderwijs is gratis (op een bijdrage voor boeken/materialen of comedor -overblijf met lunch- na), alleen bij instellingen die een combinatie van privé- en staatsschool zijn en die gedeeltelijk worden gesubsidieerd door de staat (colegios concertados), wordt een ouderbijdrage gevraagd of de algemene kosten liggen hier gewoon wat hoger en je betaalt voor het verplichte uniform. In veel gevallen zijn de kleuterscholen gevestigd in hetzelfde gebouw als de basisschool.

6-12 jarigen (verplicht)
Tussen 6 en 12 jaar volgen kinderen basisonderwijs (primaria, 6 leerjaren). Deze onderwijsfase is verplicht en ook gratis als het een staatsschool betreft. 

Voortgezet onderwijs 1e vier jaar (verplicht)
De eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs (ESO) zijn ook verplicht. Tot 16 jaar volgen leerlingen twee fases van twee jaar. Ook dit onderwijs is gratis en geeft de leerling een basisopleiding: ofwel ter voorbereiding op hun baccalaureaat, ofwel om door te stromen naar een technische opleiding.  
Diverse scholen bieden alle onderwijsetappes aan: van kleuteronderwijs tot en met voortgezet onderwijs zestien jaar.

Voortgezet onderwijs na afronding ESO (niet verplicht)
Het ‘Bachillerato’ is niet verplicht en is bedoeld voor leerlingen van 16 tot 18 jaar die vervolgens willen doorstromen naar een universiteit. In de twee jaar dat een leerling ‘Bachillerato’ volgt kunnen specialisaties gekozen worden die de leerling voorbereiden op een vervolgstudie.  
In de meeste gevallen moeten de leerlingen deze laatste twee studiejaren op een andere school volgen dan die voor de ‘ESO’.  

 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal   (www.cnavt.org)
 • Staatsexamens Nederlands
 • Nt2 I en II examen
 • Nederlands in het IB   
 • Nederlands in het EB   
 • IGCSE en AICE   
 • SAT en Advanced Placements   
 • Diplomawaardering